Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

O nama!

O Nama

 

Gradina – Baška Voda d.o.o je tvrtka u vlasništvu Općine Baška Voda koja zapošljava 25

radnika tokom cijele godine, dok u sezoni imamo potrebu za još 10-ak radnika sezonskog

karaktera na određeno vrijeme.

Gradina – Baška Voda d.o.o raspolaže u ovom trenutku sa strojno-voznim parkom u razini

standarda najboljih europskih sredina te kao takav može uredno izvršavati svoju funkciju, a to

je održavanje čistoće na području Općine Baška Voda . Uz adekvatan strojno vozni park

najzaslužniji za čistoću u općini je odličan ljudski faktor koja je glavna snaga tvrtke.

Gradina – Baška Voda d.o.o. otpočela je sa primarnom selekcijom svih otpada na području

Općine Baška Voda s ciljem što većeg iskorištavanja kvalitetnih sirovina a da isti ne postane

neupotrebljivo smeće. Na godišnjoj razini Gradina – Baška Voda d.o.o .odvoji gotovo CCA

 

 

50 tona kartona i papira, velike količine elektronskog i eklektičnog otpada, raznog metalnog

otpada, auto guma, plastike, i još mnogo drugih sirovina.

Sve ovo bi u nekim prijašnjim vremenima završavalo na deponiju kao neupotrebljivo smeće, a

danas je to kvalitetna sirovina. Naše aktivnosti idu k cilju daljnjeg smanjenja otpada koji će se

odlagati kao i što veće iskorištavanje istog.

Očekujemo uskoro i povezivanje sa drugim JLS Makarskog Primorja kao i okolnim

gradovima i općinama s ciljem zajedničke aktivnosti na temi (npr: uspostava kompostata i

slično) iz razloga što su takvi projekti predviđeni za veći kapacitet i zahtjevaju veće prostorne

mogućnosti za izgradnju takvih sadržaja.

Treba naglasiti da smo u svakom trenutku dostupni svim našim sugrađanima i ostalim

 dobronamjernim ljudima za sva pitanja, komentare, upite i slično.